Công dân có đơn thư tố cáo UBND huyện Hiệp Hòa cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Ngọ Văn Linh trú tại thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa (GCNQSDĐ số DC 090043, cấp ngày 23/7/2021, tại thửa đất số 624, tờ bản đồ số 17, diện tích 396,2m2; số DC 095890, cấp ngày 8/7/2021, tại thửa đất số 459, tờ bản đồ số 17, diện tích 3.262,8m2; số DC 095891, cấp ngày 12/7/2021, tại thửa đất số 520, tờ bản đồ số 17, diện tích 560,3m2) sai nguồn gốc sử dụng đất và sai quy hoạch sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành thụ lý giải quyết tố cáo và gia hạn giải quyết tố cáo, giao Thanh tra tỉnh xác minh nội dung tố cáo đối với UBND huyện Hiệp Hoà.

Kết luận số 2581/KL-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang nhận định: “Không có căn cứ xác định 3 thửa đất của ông Ngọ Văn Linh đang sử dụng tại xứ đồng cống Ngưa, thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh (thửa đất số 624, 520, 459, tờ bản đồ số 17) là đất công ích.

Việc công dân cho rằng UBND huyện Hiệp Hòa cấp GCNQSDĐ 3 thửa đất trên cho ông Ngọ Văn Linh trú tại thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa sai nguồn gốc sử dụng đất, là không có cơ sở”.

Quá trình thực hiện trình tự, thủ tục lập hồ sơ xét cấp GCNQSDĐ cho ông Ngọ Văn Linh từ năm 2019 đến 2020 được căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hiệp Hòa, được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 7/3/2019. Theo đó, 3 thửa đất (số 624, 520, 459, tờ bản đồ số 17) được quy hoạch là đất ở nông thôn.

Hết năm 2020, UBND huyện Hiệp Hòa chưa được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn mới (giai đoạn 2021-2030). Năm 2021, UBND huyện được tiếp tục thực hiện chỉ tiêu theo quy hoạch đến năm 2020 cho đến khi UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch mới.

Do đó, việc Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hiệp Hòa ký xác nhận đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ ngày 24/6/2021; Phòng Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 1010/TTr-TNMT, Tờ trình số 1012/TTr-TNMT ngày 2/7/2021 đề nghị cấp GCNQSDĐ; UBND huyện Hiệp Hòa cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất số 520 và thửa đất số 459, tờ bản đồ số 17 là phù hợp.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 1014/TTr-TNMT ngày 2/7/2021 về việc đề nghị ban hành thông báo điều kiện cấp GCNQSDĐ, UBND huyện Hiệp Hòa ban hành Thông báo số 397/TB-UBND ngày 9/7/2021 về việc đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ và cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất số 624, tờ bản đồ số 17 (sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) là phù hợp.

Kết luận số 2581/KL-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang nêu rõ: “Như vậy, UBND huyện Hiệp Hòa cấp các GCNQSDĐ cho ông Ngọ Văn Linh tại 3 thửa đất (số 624, 520, 459, tờ bản đồ số 17) là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất”.

UBND tỉnh Bắc Giang kết luận, nội dung công dân tố cáo UBND huyện Hiệp Hòa cấp các GCNQSDĐ cho ông Ngọ Văn Linh trú tại thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh sai nguồn gốc sử dụng đất và sai quy hoạch sử dụng đất, là tố cáo sai.

Hoàng Long