Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBDT ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban về phòng, chống tham nhũng năm 2022; ban hành Kết luận số 56/KL-TTr ngày 4/3/2022 của Thanh tra Uỷ ban về xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản của Ủy ban Dân tộc năm 2021, Quyết định số 162/QD-UBDT ngày 17/3/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban về xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Cơ quan Uỷ ban Dân tộc.

Cùng thời gian, Uỷ ban Dân tộc đã ban hành 02 kết luận của 02 cuộc thanh tra đột xuất: Việc thực hiện dự án xây dựng Học viện Dân tộc và việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid -19 tại các vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc.

Ban hành 02 kết luận 02 cuộc thanh tra chuyên ngành: Việc thực hiện công tác xuất bản, phát hành một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn tại Báo Thiếu niên, Tiền phong và Nhi đồng và Công ty Phát hành Báo chí Trung ương.

Minh Quân