Theo đó, ông Đinh Quang Hải, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhận quyết định nghỉ công tác theo quy định.

Điều động ông Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long đến nhận công tác tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Ngọc Vinh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Đuyến, Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Trọng Tài