Với những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra qua công tác thanh tra, Bộ GDĐT yêu cầu Hội đồng Trường kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật (nếu có) theo quy định với Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra.

Hiệu trưởng kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật (nếu có) theo quy định với trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc trường và các cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Hội đồng Trường, Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng tổ chức khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Bộ GDĐT yêu cầu trường rà soát toàn diện hệ thống văn bản nội bộ của trường để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới làm cơ sở áp dụng triển khai các hoạt động của trường. Tập trung ban hành mới và hoàn thiện các văn bản còn hạn chế, thiếu sót được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Về bộ máy, nhân sự, Bộ GDĐT yêu cầu trường rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, nhân sự của các đơn vị trực thuộc trường, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc trường.

Xây dựng phương án và thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, đặc biệt xem xét lại hoạt động của 2 công ty trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để có phương án và có lộ trình thực hiện cơ cấu lại đảm bảo quản lý một đầu mối, kinh doanh có hiệu quả.

Rà soát, thực hiện quy hoạch các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ tiếp theo đúng quy định của Đảng và hướng dẫn của Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT. Đối với viên chức được được quy hoạch, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo chuẩn vị trí từng chức danh để tạo ngồn cho đội ngũ viên chức quản lý kế cận.

Rà soát hồ sơ viên chức nói chung và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ của viên chức quản lý nói riêng, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và đủ các loại giấy tờ theo đúng quy định.

Đối với công tác quản lý tài chính, Bộ GDĐT yêu cầu trường khẩn trương xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở để xây dựng mức thu học phí, các mức giá dịch vụ trong hoạt động giáo dục của đơn vị để đảm bảo công khai, minh bạch.

Tổ chức kiểm tra tài chính theo đúng Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Công văn hướng dẫn số 5636/BGDĐT-KHTC của Bộ GDĐT.

Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn và chi trả tiền vượt giờ trái với Bộ luật Lao động.

leftcenterrightdel
Bộ GDĐT yêu cầu Trường Đại học GTVT khẩn trương xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở để xây dựng mức thu học phí, các mức giá dịch vụ trong hoạt động giáo dục của đơn vị để đảm bảo công khai, minh bạch. Ảnh: TQ 

Triển khai việc kê khai tài sản và công khai tình hình sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng quy trình tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 11/7/2016; dừng việc cho thuê cơ sở vật chất đến khi có đề án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Rà soát toàn diện các gói thầu cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị của trường nói chung và có biện pháp xử lý phù hợp các nội dung còn hạn chế, thiếu sót, vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra…

Làm việc với PV Báo Thanh tra, về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số số 1871/KL-BGDĐT của Trường Đại học GTVT và các đơn vị trực thuộc, PGS.TS Lê Hoài Đức, Phó Hiệu trưởng khẳng định trường và các đơn vị trực thuộc đang nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra.

Theo PGS.TS Lê Hoài Đức, sau khi Bộ GDĐT công bố kết luận thanh tra, ngày 12/1/2023, nhà trường đã tổ chức họp toàn trường thông báo và công khai kết luận thanh tra. Cùng ngày, Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-ĐHGTVT về việc phân công trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trong Kết luận thanh tra số 1871/KL-BGDĐT.

Ngày 12/1/2023, Hiệu trưởng đã chủ trì họp kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra. Kiểm điểm được tiến hành trên tinh thần nếu những vi phạm xuất phát từ quan điểm nhận thức chưa thật đúng với văn bản quy định thì nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, nếu đã nhận tức đúng mà cố tình vi phạm thì tùy mức độ sẽ thi hành kỷ luật.

“Sau khi nghiêm túc xem xét kiểm điểm thì thấy rằng những tồn tại, hạn chế nêu trong kết luận thanh tra là do nhận thức, quan điểm của viên chức chưa thật đúng với văn bản quy định, không có trường hợp nhận thức đúng mà cố tình vi phạm, nên chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm, không tổ chức, cá nhân nào phải chịu hình thức kỷ luật” - PGS.TS Lê Hoài Đức cho biết.

Tuy nhiên, khi PV đề nghị được cung cấp kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra cũng như kết quả kiểm điểm, thì bị từ chối với lý do sợ Bộ GD&ĐT chưa nhất trí với kết quả kiểm điểm của trường.

PGS.TS Lê Hoài Đức cho biết, ngày 14/2/2023, Hiệu trưởng tiếp tục có Thông báo số 122/TB-ĐHGTVT về việc đôn đốc triển khai thực hiện kết luận thanh tra. Theo đó, giao những thành viên được phân công nhiệm vụ theo Quyết định số 120/QĐ-ĐHGTVT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kết luận thanh tra theo lĩnh vực phụ trách; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 14/4/2023; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/6/2023.

Như vậy, theo lộ trình mà nhà trường đưa ra thì phải đến 15/6/2023, Trường Đại học GTVT mới có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra.

Liệu Trường Đại học GTVT có nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra? Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Trần Quý - Phương Hiếu