Trao đổi với cộng tác viên Báo Thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Tạ Anh Tuấn cho biết: “Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chú trọng chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; coi trọng chỉ đạo thực hiện công tác tự kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, góp phần ngăn ngừa, hạn chế, tiến tới đẩy lùi tham nhũng”.

Từ khi thành lập từ tháng 6/2022 đến nay, Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh đã tổ chức 7 phiên họp, trong đó một số phiên họp quan trọng được kết nối trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã để quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN.

“UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về PCTN; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành tham mưu xây dựng, ban hành, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến công tác PCTN như: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị; quy định cụ thể các chế độ, định mức, tiêu chuẩn… Thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch trong các hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm ngăn ngừa, PCTN, nhất là công khai các thủ tục hành chính công, các dự án, quy hoạch, quy trình, thủ tục giao dịch trong giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp. Công tác thanh tra được đẩy mạnh trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và thanh tra đã phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh với cộng tác viên Báo Thanh tra.

Đối với việc đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là hoạt động thường xuyên được tiến hành hàng năm theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ nhằm mục đích đánh giá đúng, khách quan và khuyến khích những nỗ lực, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh có 4 nội dung chính, với nhiều tiêu chí thành phần gồm: Đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng; đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng, với tổng số 100 điểm.

Căn cứ vào Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá nêu trên và tài liệu hướng dẫn kèm theo, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chỉ đạo xây dựng báo cáo tự đánh giá, tự chấm điểm kèm theo các hồ sơ, tài liệu chứng minh để lập hồ sơ đánh giá gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/6 hằng năm.

Thanh tra Chính phủ sẽ lập các tổ công tác thẩm định kết quả tự đánh giá của các địa phương và công bố kết quả đánh giá vào cuối năm.

“Sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết quả đánh giá PCTN cấp tỉnh năm 2022 (PACA 2022), trong đó, điểm số của tỉnh Phú Yên chỉ đạt 50,02/100 điểm, xếp vị thứ 63/63 tỉnh, thành. Trên tinh thần hết sức cầu thị, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát lại, phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến thấp điểm, để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay.

Có thể nêu ra một số nguyên nhân dẫn đến điểm số PACA 2022 của tỉnh đạt thấp như: Do công tác phối hợp của các sở, ngành, địa phương có lúc, có nơi chưa nhịp nhàng, đồng bộ, nhất là trong việc xây dựng ban hành các văn bản, thủ tục hành chính để triển khai thực hiện chưa kịp thời, thống nhất, đồng bộ với bộ tiêu chí đánh giá của quốc gia, riêng nội dung này tỉnh Phú Yên bị trừ hơn 10 điểm; một nguyên nhân nữa là trong thời gian qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn đã được lãnh đạo tỉnh và các cấp chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện, qua đó các phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến công tác PCTN đã được chỉ đạo kịp thời giải quyết, tuy nhiên theo tiêu chí đánh giá PCTN thì việc không có đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh về PCTN; không phát hiện tham nhũng qua xử lý phản ánh, tố cáo; không phát hiện vụ việc xung đột lợi ích hoặc vi phạm quy định về pháp luật PCTN… thì bị trừ điểm và tỉnh Phú Yên đã bị trừ rất nhiều điểm về nội dung này.

Ngoài ra, trong thời gian qua một số chỉ số liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh chưa được chuyển biến đáng kể cũng đã ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chấm điểm PACA.

UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo xây dựng báo cáo phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến các chỉ số bị trừ điểm, thấp điểm và đề ra lộ trình, giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới và dự kiến sắp tới tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức hội nghị để chỉ đạo, quán triệt về nội dung này.      

Để khắc phục hiệu quả các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực, cải thiện và nâng cao điểm số PACA của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật PCTN, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, người dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng. Tập trung kiểm tra, thanh tra xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ PCTN. Công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra cũng như việc chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra những vụ việc tham nhũng theo quy định.

Thứ hai, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp PCTN nhằm góp phần nâng cao chỉ số PACA. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tổ chức và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về công tác PCTN; khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

Nâng cao công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN. Phát huy vai trò xã hội, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong công tác PCTN. Chủ động tiến hành đánh giá, thu thập số liệu, tài liệu minh chứng và chấm điểm nội dung thuộc phạm vi quản lý theo các tiêu chí thành phần của Bộ Chỉ số PACA.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Tăng cường công tác rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC); trên cơ sở đó, kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm thời gian và chi phí tuân thủ TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các nội dung của Chỉ số PACA; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, đưa tin rộng rãi các nội dung liên quan đến công tác PCTN, nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong PCTN. Tăng cường triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước.

CTV Đình Sang