Từ đầu năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác đầu tư công, yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, TP khẩn trương xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đến hết năm 2023, đảm bảo đến 31/8/2023 cấp tỉnh giải ngân đạt 55%, cấp huyện đạt 60%.

Để thực hiện mục tiêu này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, yêu cầu các địa phương, các ngành triển khai nhanh việc giải phóng mặt bằng, ưu tiên đẩy nhanh tốc độ hoàn thành một số công trình quan trọng, bố trí vốn ngân sách cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, chiến lược…

Đặc biệt, đã thành lập tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2023. Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên rà soát, tổng hợp vướng mắc nảy sinh; phân tích nguyên nhân trong quá trình triển khai dự án đầu tư công của chủ đầu tư và đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy tiến độ.

Tuy nhiên, theo báo cáo, tính đến ngày 8/9/2023, tổng vốn đầu tư công toàn tỉnh mới giải ngân đạt hơn 5.580 tỷ đồng, đạt 36% so với số kế hoạch đã phân khai chi tiết, đạt 40,4% so với kế hoạch giao đầu năm; tương đương với tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước và cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương đạt 68%; ngân sách tỉnh giải ngân đạt 30%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 (41,2%); ngân sách huyện, xã giải ngân đạt 39%.

Có 10/13 chủ đầu tư cấp tỉnh không đạt kế hoạch UBND tỉnh giao; trong đó, một số chủ đầu tư đạt rất thấp, dưới mức trung bình giải ngân của tỉnh, bao gồm: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh 30%; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 17,5%; Công an tỉnh 9,5%; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trường Đại học Hạ Long và Sở Xây dựng

11/13 địa phương có tỷ lệ giải ngân không đạt theo kế hoạch của UBND tỉnh; trong đó, có 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 40% là: Đông Triều 35%, Hải Hà 36%, Uông Bí 38%.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân chậm tiến độ giải ngân chủ yếu do vướng mắc tồn tại nhiều năm gần đây; tuy nhiên, vì cơ chế, chính sách quản lý ngày một chặt chẽ, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nên không được giải quyết kịp thời, còn kéo dài. Đặc biệt, liên quan đến công tác hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp nguồn vật liệu san lấp, vị trí đổ thải, xử lý tài sản công, phòng cháy chữa cháy, chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất…

Cùng với đó, còn có cả sự thiếu tinh thần trách nhiệm của một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như chủ đầu tư cấp tỉnh và sở, ngành liên quan trong việc đôn đốc, chỉ đạo, phối hợp đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc

Để chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản phê bình người đứng đầu 21 cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư và 10 địa phương đến hết ngày 31/8/2023 không giải ngân đạt kế hoạch.

Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác triển khai thực hiện các dự án, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; phân công trong lãnh đạo theo dõi từng nhóm công trình, dự án cụ thể, có tiến độ rõ ràng trong công tác điều hành kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên, cấp phép công bố giá các mỏ đất, vị trí đổ thải, tài sản công...

Đặc biệt, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

Quảng Ninh cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/9/2023 giải ngân 80% và đến ngày 31/12/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công giao đầu năm. Tỉnh coi đây là căn cứ quan trọng khi xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023 của tập thể, cá nhân…

Trong quá trình phát triển, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định, đầu tư công có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã và đang triển khai đầu tư công theo hướng tập trung, hiệu quả. Trên cơ sở nhận định rõ các tồn tại, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường chấn chỉnh, kịp thời đề ra những giải pháp phù hợp để bứt tốc, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch đề ra.

Trọng Tài