Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, ngày 6/1/2022 của Chính phủ; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, ngay từ đầu năm, tỉnh Quảng Ninh đã rất quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, đã ban hành chương trình hành động, thực hiện công tác phân khai nguồn vốn từ rất sớm; chủ động bám sát tình hình cụ thể tại các địa phương, đơn vị để thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Đến nay kết quả đạt được vẫn chưa như mong đợi, việc giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều địa phương, sở, ngành, đơn vị còn chậm.

Tính đến hết tháng 10/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công sau điều chỉnh bổ sung của tỉnh đạt hơn 6.600 tỷ đồng, bằng 44,7% so với nguồn vốn đã phân khai và đạt 51% kế hoạch HĐND tỉnh giao đầu năm.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 92,5% kế hoạch; ngân sách cấp tỉnh đạt 37,5%; nguồn ngân sách cấp huyện đạt 58,6%.

Tỷ lệnày hiện đang tương đương tỷ lệ bình quân của cả nước, song thấp hơn so kế hoạch giải ngân của tỉnh và thấp hơn cùng kỳ năm 2022.

Lý giải về việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, theo nhận định của các sở, ngành, địa phương, nguyên nhân là do công tác triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn; đặc biệt, là việc thiếu hụt nguồn vật liệu san lấp.

Cùng với đó, việc triển khai các thủ tục về đất đai như chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho các dự án đầu tư công mất nhiều thời gian; công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm so với tiến độ đề ra.

Việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án bất động sản gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách địa phương; việc phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc giữa các chủ đầu tư với sở, ngành, địa phương chưa chặt chẽ và tiến độ xử lý tài sản công, triển khai các gói thầu mua sắm thiết bị chuyên dùng còn chậm so với yêu cầu…

Để “tăng tốc” tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng cao điểm cuối năm 2023, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy yêu cầu các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư các dự án nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; mục tiêu sẽ là kiên trì, quyết tâm hoàn thành tỷ lệ giải ngân đã đặt ra.

Đặc biệt, người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư... Tỉnh coi việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ quan trọng khi xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023 của tập thể, cá nhân.

Để giám sát việc thực hiện, Ban Chỉ đạo thực hiện giải ngân cấp tỉnh rà soát lại tiến độ giải ngân của từng đơn vị, địa phương; tập trung phối hợp giải quyết các vướng mắc khó khăn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm nhất là các đơn vị nhà thầu cố tình chây ỳ, không đảm bảo việc huy động máy móc, nhân lực và chậm trễ trong việc triển khai thi công các dự án. Mục tiêu đảm bảo khối lượng thanh toán trước 31/12/2023.

Từ nay đến hết năm 2023 thời gian không còn nhiều, đây sẽ là thách thức không hề nhỏ, đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực của toàn tỉnh Quảng Ninh. Với sự chủ động, quyết liệt, tin tưởng rằng, công tác giải ngân của Quảng Ninh trong 2 tháng cuối năm sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% vốn theo đúng kế hoạch.

Trong Tài