Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, trong năm 2021, lãnh đạo tỉnh BR-VT đã tăng cường các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Ngay từ đầu năm, thực hiện chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTN, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện công tác PCTN trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, UBND tỉnh đã có kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác PCTN trong năm 2021… Ngoài ra, trong năm, UBND tỉnh BRVT đã nghiêm túc triển khai thực hiện nhiều báo cáo liên quan tới công tác PCTN gửi các cơ quan quản lý cấp trên.

UBND tỉnh BR-VT cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, tình tình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài nên việc tổ chức các hội nghị triển khai, tập huấn về các văn bản liên quan đến công tác PCTN chưa thực hiện được. Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN và các văn bản khác có liên quan thông qua các hình thức, như lồng ghép trong các buổi họp giao ban định kỳ; sinh hoạt Đảng, đoàn thể; đăng tải trên trang thông tin điện tử, website nội bộ; phần mềm quản lý văn bản Idesk…

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh BR-VT thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác PCTN trên nhiều kênh sóng để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác PCTN…

Về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, UBND tỉnh RR-VT cho biết, UBND tỉnh và các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác cải cách hành chính; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật. Việc sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng, tiết kiệm tăng thu nhập đều được công khai, minh bạch...

Các cơ quan chức năng, chính quyền trong tỉnh cũng tổ chức đối thoại, công khai trên trang thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở... các lĩnh vực như sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, mua sắm, sử dụng tài sản công, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đầu tư xây dựng, kết quả thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đây là việc làm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, liên hệ công tác và giám sát việc thực hiện của chính quyền...

Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khắc phục những hạn chế yếu kém, xây dựng tác phong, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hòa nhã hơn; mức độ hài lòng của công dân tăng lên, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thường xuyên giáo dục, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy tắc ứng xử, quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp của đơn vị mình và của cơ quan Trung ương quản lý ngành, lĩnh vực đã ban hành, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ...

Trong năm 2021, có 693 đơn vị (đạt tỷ lệ 100%) trong toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập dưới hình thức như niêm yết công khai; công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp. Trong năm, thông qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ không phát hiện hành vi tham nhũng. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, báo cáo cũng chưa phát hiện hành vi tham nhũng…

Đánh giá về hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, UBND tỉnh BR-VT cho biết, trong năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh đã chủ động trong chỉ đạo, thực hiện công tác PCTN. Các ngành tư pháp đã tích cực điều tra, truy tố, ngày càng có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng và đưa ra xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng.

Hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát công tác PCTN…

Chu Tuấn