Khánh Hòa:

Thiếu kiểm tra, giám sát việc quản lý nguồn kinh phí tại Bệnh viện Da liễu

Cập nhật: 16/05/2019 09:21

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Khánh Hoà vừa ban hành kết luận thanh tra về việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa (Bệnh viện).

Kết luận chỉ ra, việc xây dựng dự toán và lập Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 chưa phù hợp quy định của pháp luật, cụ thể như: Việc quy định cho hưởng thêm phụ cấp ưu đãi ngành từ các Quỹ dự phòng ổn định thu nhập hoặc Quỹ phúc lợi 20% phụ cấp cho nhân viên Phòng Giày - Phòng Chỉ đạo tuyến, Điều dưỡng Trưởng Bệnh viện, 10% phụ cấp cho nhân viên thu phí Phòng Kỹ thuật tài chính, nhân viên điện nước Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ là không đúng quy định Điều 20 - Sử dụng các quỹ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Mặt khác, việc quy định chi phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong thời gian đi học áp dụng cho trường hợp học chuyên môn về ngành y, Bệnh viện căn cứ Văn bản số 1913/SYT-TCCB ngày 10/9/2013 của Sở Y tế về việc hướng dẫn áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) công tác các đơn vị sự nghiệp y tế đang đi học, hưởng mức ưu đãi nghề, để xây dựng quy định chi phụ cấp ưu đãi nghề cho CBCNV trong thời gian đi học trên 3 tháng là không đúng quy định Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính quy định: “Thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế: Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đôi với CBVC".

Từ năm 2016-2017, CBVC Bệnh viện làm việc ở môi trường gián tiếp được hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm mức 0,2 vượt mức, là vượt quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV Bộ Nội vụ; Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế. Tổng số tiền chi phụ cấp độc hại, nguy hiểm vượt định mức quy định trong 2 năm là 56,6 triệu đồng (năm 2016: 256 triệu đồng; năm 2017: 31,4 triệu đồng)

Căn cứ hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 1913/SYT-TCCB ngày 10/9/2013 về áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với CBCCVC công tác tại các đơn vị sự nghiệp Y tế đang đi học, hưởng mức ưu đãi nghề; từ năm 2006 - 2007, Bệnh viện chi trả cho các bác sĩ được cử đi học trên 3 tháng và không trực tiếp làm chuyên môn Y tế theo nhiệm vụ được phân công, nhưng hưởng mức phụ cấp 50%, với tổng số tiến 55,7 triệu đồng là không đúng quy định về “Thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế” tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Việc Bệnh viện tổ chức hoạt động dịch vụ nhà thuốc trong Bệnh viện, nguồn vốn do huy động từ CBNV, người lao động trong Bệnh viện, không sử dụng tiền ngân sách để mua bán thuốc, nhưng chưa được UBND tỉnh cho phép là không đúng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 52/2009/NĐ của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Để xảy ra nguyên nhân trên là do Sở Y tế chưa kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí để xảy ra các thiếu sót tại Bệnh viện; ban hành Văn bản số 1913/SYT-TCCB ngày 10/9/2013 về việc hướng dẫn áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với CBCCVC công tác các đơn vị sự nghiệp y tế đang đi học, hưởng mức ưu đãi nghề không đúng quy định.

Từ những kết luận nêu trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tổ chức họp rút kinh nghiệm trong việc hướng dẫn thực hiện việc theo dõi các nguồn thu và công tác phê duyệt quyết toán hàng năm để kịp thời chấn chỉnh đơn vị thực hiện đúng quy định Nhà nước; tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản thay thế nội dung hướng dẫn chế độ phụ cấp ưu đãi nghề trong thời gian học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn tại Công văn số 1913/SYT-TCCB ngày 10/9/2013.

Chỉ đạo Bệnh viện điều chỉnh, bổ sung các nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định. Đồng thời, khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục trình cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt việc sử dụng mặt bằng dôi dư là trụ sở làm việc để mở nhà thuốc bệnh viện.

Nguyễn Điểm