Thời gian qua, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương đã triển khai công tác quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, UBND tỉnh tiếp tục có chỉ đạo tăng cường việc quản lý, thu gom, xử lý có hiệu quả chất thải và vệ sinh trong phòng chống dịch Covid -19 để đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19,

Đối với khu vực điều trị, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện việc thu gom, xử lý triệt thể chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Đối với khu vực cách ly tập trung, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh: Xây dựng phương án và tổ chức triển khai, thực hiện ngay việc thu gom, vận chuyển và xử lý kịp thời, triệt để các chất thải ở khu vực cách lý theo quy định; xử lý vệ sinh môi trường đối với các khu vực phải thu gom, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường để đáp ứng yêu cầu kịp thời, phù hợp thực tế cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với khu dân cư phong tỏa, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và chính quyền địa phương, các đơn vị thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, các làng, thôn, khu dân cư (khu vực phong tỏa) thực hiện việc thu gom và xử lý kịp thời, triệt để rác thải phát sinh, gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hoàng Long