Ngành Y Hà Nội đơn giản hóa các thủ tục hành chính

Cập nhật: 15/10/2019 14:43

(Thanh tra)- Thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”, từ năm 2016 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã, đang triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

Ngành Y Hà Nội đơn giản hóa các thủ tục hành chính
Trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh tại trạm y tế. Ảnh: Lê Phương

Bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ năm 2016 đến nay, Sở Y tế đã tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật; trình UBND TP ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do TP ban hành liên quan tới quản lý ngành, phát hiện kịp thời những nội dung không còn phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Đến hết tháng 7/2019, Sở Y tế đã kiến nghị UBND TP thay thế 7 văn bản quy phạm pháp luật.

Các thủ tục hành chính cũng được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và trên Website Sở Y tế. Tại các đơn vị được Sở Y tế ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của đơn vị.

Tính từ năm 2016 đến nay, Sở Y tế đã giải quyết 54.215 hồ sơ, trong đó có 53.912 hồ sơ đúng hạn (98,11%). Tất cả các thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công mức độ 2 trên hệ thống dùng chung của TP. Hiện nay, Sở Y tế đã thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và 4 với 113 thủ tục hành chính.

Sở Y tế cũng quyết liệt thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, văn phòng Sở Y tế đã giảm từ 8 phòng xuống còn 7 phòng; Chi cục Dân số - KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đều giảm từ 4 phòng xuống còn 3 phòng. Các đơn vị trong ngành được sắp xếp theo hướng sáp nhập những đơn vị có cùng chức năng để giảm đầu mối.

TTYT Dự phòng được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm Hà Nội.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội được thành lập trên cơ sở kiện toàn lại TTYT Dự phòng Hà Nội, số khoa phòng giảm từ 26 xuống còn 16. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội được thành lập trên cơ sở tách chức năng kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm của TTYT Dự phòng Hà Nội…

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Để thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai các đề án đào tạo chuyên sâu, cử 498 cán bộ đi học về chuyên môn, 46 cán bộ học về lý luận chính trị...Theo đề xuất của các đơn vị, năm 2018, Sở Y tế đã cử 671 cán bộ, công chức, viên chức (6 tháng đầu năm 2019 là 171 người) dự thi các chuyên ngành phù hợp với nhu cầu của đơn vị tuyến dưới. Sở Y tế cũng đã đào tạo được 72 bác sĩ nội trú trong Đề án bác sĩ nội trú.

Trong 6 tháng năm 2019, có 18 cán bộ tham dự lớp đào tạo về quản lý y tế tại Cộng hòa Pháp; 20 cán bộ được bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với cấp trưởng, phó phòng và tương đương.

Từ năm 2017, Sở Y tế đã bổ nhiệm 141 chức danh lãnh đạo, quản lý. Các trường hợp bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại đều đảm bảo các tiêu chuẩn quy định, phù hợp với vị trí việc làm và quy hoạch đã được phê duyệt của đơn vị. Sở Y tế cũng đặc biệt quan tâm đến xây dựng cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; chuẩn hóa chức danh lãnh đạo quản lý các cấp, cán bộ nghiệp vụ chuyên ngành.

Song song với nâng cao năng lực chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế đã chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt các nội quy về quy tắc ứng xử tại nơi làm việc, tại nơi công cộng.

Lê Phương