Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Từ ngày 20/1, Đồng Tháp sẽ áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp) trên địa bàn toàn tỉnh, gồm 12 huyện, thành phố.

Trường hợp khóm, ấp, xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch vượt quá cấp độ 1 thì Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định các biện pháp phòng, chống Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm mục tiêu kép.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là tuân thủ thực hiện 5K.

Tính đến ngày 19/1, tỉnh Đồng Tháp đã tiêm được hơn 2,8 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, tiêm mũi 1 đạt 99,79%; tiêm mũi 2 đạt 94,43%; tiêm mũi nhắc lại được 103.737 liều, đạt 8,33% dân số tỉnh; mũi bổ sung đã tiêm được hơn 307.000 liều.

Người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm được hơn 306.000 liều. Trong đó, tiêm mũi 1 đạt 98,49% dân số tỉnh và tiêm mũi 2 đạt 92,84% dân số tỉnh.

Cảnh Nhật