UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, UBND tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Long Điền, huyện Tư Nghĩa tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
Hoàng Yến