Vừa qua, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tinTruyền thông và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ em dưới 6 tuổi trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với Hệ thống cấp thẻ BHYT qua Trục NGSP (Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương).

Việc kết nối này cho phép UBND cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện có thể gửi dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi sang cơ quan BHXH để xử lý một số thủ tục cần thiết trên phần mềm trước khi chính thức nhận Tờ khai đăng ký cấp thẻ BHYT và Trích lục khai sinh của trẻ nếu trong trường hợp công dân khi đi đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi đồng thời đăng ký liên thông cấp thẻ BHYT cho trẻ.

Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, TP liên hệ trực tiếp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) và Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) để được hướng dẫn, thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT.

Để hỗ trợ các địa phương giảm thiểu việc phải cập nhật trùng lặp thông tin hộ tịch trên nhiều hệ thống phần mềm, Bộ Tư pháp cũng đề nghị, UBND các tỉnh, TP căn cứ vào điều kiện thực tế, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu giữa Hệ thống thông tin một cửa điện tử của địa phương với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

K.V