Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh Gia Lai đã tổ chức 17 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý ATTP cho 753 người thuộc các đối tượng là Trưởng ban (hoặc Phó trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND xã, phường), Trưởng trạm y tế, công chức văn hóa - xã hội, công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn)... của 222 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP mới ban hành thuộc các lĩnh vực y tế, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hoạt động này nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo tuyến xã trong công tác quản lý, phòng ngừa ngăn chặn và khắc phục sự cố về ATTP, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Tại 17 lớp tập huấn, các đại biểu đã thảo luận và được báo cáo viên thuộc các đơn vị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế, Sở Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP; công tác tổ chức và kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP trong thời gian tới.

Hồng Lê