Đa dạng các hình thức truyền thông

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi Ban chỉ đạo được thành lập và kiện toàn. Hàng năm, Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh Quảng Ninh có ban hành các văn bản chỉ đạo và kế hoạch tổ chức hoạt động PCTHTL phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

Văn bản được xây dựng và phát hành có tính thống nhất, đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở, phù hợp với các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành với các quy định của Luật.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTHTL tại tỉnh được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền trong tỉnh. Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động PCTHTL khẩn trương, nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh đã cung cấp thông tin về công tác PCTHTL một cách đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời đến tất cả các đối tượng người dân trong tỉnh.

Với vai trò là đơn vị đầu mối trong triển khai Luật PCTHTL, Sở Y tế Quảng Ninh đã chủ động tham mưu và chỉ đạo triển khai có hiệu quả hệ thống từ tỉnh đến cơ sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động PCTHTL.

Để giảm nhu cầu hút thuốc tại địa phương, trong thời gian qua công tác truyền thông đã được thực hiện đa dạng hóa về nội dung và hình thức trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng như: Hàng năm, tổ chức buổi phát động tuần lễ không khói thuốc, hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá, tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá từ ngày 25/5-31/5 và triển khai các hoạt động theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh.

Ngoài ra, ngành Y tế đã phối hợp với các đài phát thanh, truyền hình xây dựng nội dung tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa phát thanh đến tận tuyến xã. Đồng thời, phối hợp với Báo Quảng Ninh, Báo điện tử Quảng Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh và sử dụng trang tin điện tử của Sở Y tế và website tại các đơn vị y tế trực thuộc để chuyển tải các nội dung tuyên truyền.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp, lồng ghép nội dung về PCTHTL vào buổi ngoại khóa tại các trường học, nói chuyện sức khỏe tại các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền việc xây dựng môi trường không khói thuốc (trước mắt triển khai môi trường bệnh viện không khói thuốc tại một số đơn vị y tế trực thuộc…), giúp mọi người dân hiểu được tác hại của thuốc lá đối với kinh tế, chính trị, xã hội và đặc biệt là tác hại đối với sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Qua công tác tuyên truyền, các cấp, các ngành và các đoàn thể xã hội và người dân đã dần hiểu và cùng vào cuộc, trong đó, việc phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã được khẳng định.

Nhiều kết quả khích lệ

Báo cáo của Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh Quảng Ninh cho thấy, sau 5 năm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTHTL, bước đầu tỉnh Quảng Ninh đã thu được một số kết quả đáng khích lệ. Qua kết quả nghiên cứu Đánh giá tình hình sử dụng thuốc lá và kết quả triển khai Luật PCTHTL tại tỉnh Quảng Ninh năm 2018 cho thấy, 100% lãnh đạo tỉnh, huyện và các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh hiểu biết về quy định của Luật PCTHTL. Tỷ lệ người dân, cán bộ có kiến thức về Luật PCTHTL gây ra được nâng cao. Thái độ của người dân trong việc chấp hành pháp luật về PCTHTL có nhiều thay đổi. Đặc biệt, môi trường làm việc không khói thuốc lá cũng góp phần tạo ra nếp sống văn minh, lịch sự cho cán bộ, công chức, viên chức, nêu cao tinh thần giữ gìn sức khỏe và duy trì lối sống lành mạnh.

Tại nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng được kế hoạch hoạt động, đưa nội dung PCTHTL vào quy chế thi đua, khen thưởng, chi tiêu nội bộ; thành lập đội cờ đỏ kiểm tra, giám sát, nhắc nhở người vi phạm… Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát động phong trào người người thi đua, nhà nhà thi đua, khu phố thi đua… bằng những hành động cụ thể, giảm thiểu THTL.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng theo ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh Quảng Ninh, công tác PCTHTL ở Quảng Ninh vẫn còn nhiều khó khăn do địa bàn tỉnh rộng, có nhiều  dân tộc khác nhau, nhận thức của  người dân cũng không đồng đều nên việc từ bỏ thói quen hút thuốc lá đòi hỏi phải có thời gian dài.

Bên cạnh đó, sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh chưa được thực sự chặt chẽ. Nhận thức về trách nhiệm trong PCTHTL của một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị còn chưa cao, việc triển khai ở một số nơi còn chưa quyết liệt… Trong khi đó, thuốc lá là một sản phẩm gây nghiện, giá thuốc lá còn rất rẻ và người dân rất dễ tiếp cận để mua bán.

Tuy nhiên, với ý thức cao trong việc tuân thủ và vận động mọi người tuân thủ Luật PCTHTL vì môi trường không khói thuốc, vì sức khỏe của người dân, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả, khắc phục hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, góp phần đưa Luật PCTHTL vào cuộc sống.

PV