Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức trưng bày, triển lãm Di sản Văn hóa và hình ảnh các dân tộc tỉnh Kon Tum để thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III - năm 2019, với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Kon Tum đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. 

Tỉnh Kon Tum, có trên 20 thành phần dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 53% dân số. Đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc rất phong phú, đa dạng tạo nên sắc thái văn hóa đa sắc màu cùng hòa hợp phát triển ở Kon Tum và Tây Nguyên.

Đợt trưng bày, triển lãm Di sản Văn hóa các dân tộc tỉnh Kon Tum lần này, với 200 hiện vật phản ánh đời sống văn hóa vật chất và tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum và gần 300 ảnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, đời sống của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. 

Thông qua hoạt động trưng bày, triển lãm, tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về đại đoàn kết dân tộc.

Hoạt động trưng bày, triểm lãm Di sản Văn hóa và hình ảnh các dân tộc tỉnh Kon Tum được tổ chức trong 03 ngày để phục vụ cho nhân dân trong tỉnh và khách trong nước, quốc tế đến tham quan, tìm hiểu.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi triển lãm:


Đông đảo người dân tham gia buổi triển lãm


Một số hiện vật, hình ảnh Di sản Văn hóa được nhân dân và du khách quan tâm tìm hiểu                                                         Lê Văn Châu