Việc kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động lễ hội; tôn vinh những vị anh hùng dân tộc có công với nước, với dân và lễ hội tín ngưỡng dân gian truyền thống của địa phương phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đối tượng kiểm tra là ban tổ chức và ban quản lý hoạt động lễ hội tại các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Nội dung kiểm tra bao gồm công tác tổ chức lễ hội (đăng ký hoạt động tín ngưỡng hàng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung; thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ; quyết định thành lập ban tổ chức lễ hội của địa phương; kế hoạch tổ chức lễ hội; nghi thức tổ chức phần lễ, phần hội...).

Kiểm tra chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm như lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi, mê tín dị đoan, lưu hành ấn phẩm văn hóa trái phép không phù hợp với thuần phong, mỹ tục; tổ chức các trò chơi mang tính cờ bạc…

Đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản kiểm tra, chuyển hồ sơ về Thanh tra Sở hoặc cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động văn hóa công cộng; hoạt động lễ hội để xử lý vi phạm.

Cảnh Nhật