Sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình Phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với Bộ TN&MT cơ bản đã bám sát các nội dung nhiệm vụ đề ra, chủ động trong việc phối hợp triển khai và đạt được nhiều kết quả rõ nét, cụ thể, thiết thực.

Việc tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực giúp cho nhân dân hiểu rõ hơn về bảo vệ môi trường, tác động môi trường đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt, tập quán, sản xuất, cảnh quan… Từ đó giúp cộng đồng ở khu dân cư có sự quan tâm, đầu tư hơn cho công tác bảo vệ môi trường.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp trong thực hiện và chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới phù hợp thực tế, huy động được nguồn lực to lớn trong dân, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp ở khu dân cư.  

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu rõ: Năm 2016, tại Hội nghị Tổng kết Chương trình Phối hợp giai đoạn 2012 - 2016, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ TN&MT đã ký kết Chương trình Phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 - 2020; các ý kiến tham luận của các đại biểu khẳng định Chương trình Phối hợp đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả rõ nét, thiết thực với các công việc và số liệu rất đầy đủ, cụ thể.

Đến nay, có 63/63 tỉnh, thành phố ký Chương trình Phối hợp hoặc kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với sở TN&MT, các tổ chức tôn giáo cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Các nội dung phối hợp về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được lồng ghép, thực hiện cùng với việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong các chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm của hệ thống Mặt trận các cấp.

Người dân đã nêu cao ý thức, trách nhiệm hơn trong giám sát việc bảo vệ môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong quá trình triển khai hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn khu dân cư. Nhân dân ở một số nơi đã mạnh dạn đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm về tài nguyên và môi trường của các cá nhân, doanh nghiệp ở địa phương.

Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2017 - 2020 của Mặt trận các cấp và ngành TN&MT đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Trần Thanh Mẫn đã biểu dương các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, ngành TN&MT, các tổ chức tôn giáo, Ban Công tác Mặt trận ở các địa bàn dân cư đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu, tâm huyết, trách nhiệm hết mình trong công tác bảo vệ môi trường.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đánh giá chương trình phối hợp giữa Bộ TN&MT với UBTƯ MTTQ Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 đã huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các hoạt động phối hợp được chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến các địa phương và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Với quan điểm tăng cường phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nghị quyết là cơ sở cho việc thống nhất nhận thức và hành động, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, ưu tiên nguồn lực cho các hoạt động quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm hướng tới nền kinh tế xanh, phát triển bền vững ở Việt Nam.

Trong những năm qua, Bộ TN&MT đã tích cực triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đã thu được nhiều kết quả tích cực, quan trọng hơn là phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta vẫn đang phải đối mặt với ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên thiên nhiên; diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu đe dọa tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có sự tham gia vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng và người dân trên cả nước vào công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường mà sự tham gia của MTTQ Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhận định.

Để đạt được mục tiêu to lớn của Chương trình, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị thuộc Bộ TN&MT và MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, nội dung công tác hằng năm và giai đoạn có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu quản lý; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; phù hợp với khả năng đầu tư nguồn lực để bảo đảm Chương trình Phối hợp đạt hiệu quả cao nhất, vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Việc ký kết Chương trình Phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với Bộ TN&MT trong công tác bảo vệ môi trường sẽ tập trung vào việc vận động nhân dân và giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chấp hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; cải thiện môi trường ở các đô thị lớn, khu công nghiệp, làng nghề, đặc biệt là phải giảm mạnh rác thải nhựa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thanh Thanh