Theo quyết định xử phạt của UBND tỉnh Đắk Nông, Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông (trụ sở tại xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường.

Cụ thể: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (với thông số TSS vượt 25,4 lần, thông số BOD5 vượt 15,3 lần, thông số COD vượt 6 lần, thông số tổng N vượt 1,7 lần) vào môi trường, lưu lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày (24 giờ).

Địa điểm thực hiện hành vi vi phạm: Cơ sở thu mua và chế biến mủ cao su, thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp.

Việc xử phạt đối với hành vi vi phạm được quy định tại Điểm a, khoản 6 và khoản 7 Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông bị xử phạt với tổng số tiền 126 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, buộc Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả khắc phục hậu quả theo quy định.

Buộc Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông chi trả kinh phí trưng cầu đo đạc và phân tích mẫu nước thải cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk R’Lấp.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 45 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông chi trả.

Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Trần Thọ