Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/20201; triển khai thực hiện hiệu quả phương án bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm khẩn trương tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản đối với các khu vực mỏ đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 đảm bảo chặt chẽ, đúng thẩm quyền và theo quy định của pháp luật để sớm đưa vào khai thác đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu hiện tại trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động kiểm tra, báo cáo kết quả xử lý đối với các nội dung, thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, người dân về hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản của doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, doanh nghiệp vi phạm nhiều lần, không khắc phục các tồn tại, vi phạm theo thời hạn yêu cầu. Đề xuất chấn chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm, phê bình đối với người đứng đầu địa phương để xảy ra vi phạm mà không tổ chức ngăn chặn, xử lý để hoạt động kéo dài, gây bức xúc nhân dân.

Ngoài ra, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông.

Các cơ quan tuyên truyền của tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí, nhất là định hướng thông tin mạng xã hội trong việc đấu tranh phê phán, lên án đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh tài nguyên khoáng sản. Phát huy vai trò của ngành trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, người dân trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. Tiến hành giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc được báo tin xảy ra trên địa bàn. Kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý trong trường hợp không ngăn chặn được hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các địa phương liên quan trong việc thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh, đặc biệt là khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng.

UBND tỉnh Bắc Giang nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, khai thác khoáng sản trái phép. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài.

Hoàng Long