UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số 2940 chỉ đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp khai thác khoáng sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thường xuyên giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Nâng cao chất lượng thẩm định các hồ sơ về môi trường. Rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện khắc phục đầy đủ các tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tiếp tục duy trì hoạt động của đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và giải quyết các ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, người dân và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Sở Công Thương thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án được phân cấp theo chức năng quản lý; yêu cầu các chủ dự án thực hiện đúng các nội dung theo thiết kế cơ sở. Đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu toàn bộ các cơ sở thuộc đối tượng phải lập hồ sơ thẩm định đập, hồ chứa phải thực hiện lập và gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định.

Chủ trì tổ chức thẩm tra, thẩm định các hồ sơ kiểm định an toàn đập, đê chắn thải; quy trình vận hành hồ chứa thải; hồ sơ pháp lý về xây dựng đối với công trình xử lý bùn thải quặng đuôi… để việc đưa công trình hồ, đập, đê chắn thải vào sử dụng đảm bảo an toàn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đối tượng có liên quan đến hồ đập, xử lý nghiêm hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc kiểm tra và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa và khắc phục ảnh hưởng của mưa bão, thiên tai… đến hệ thống công trình thủy lợi, công trình xây dựng, công trình giao thông trong địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, từng bước nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường.

Chủ động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường để ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ động và kịp thời giải quyết, xử lý đối với các cơ sở vi phạm, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường khi có phản ánh của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn, thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường để xử lý hoặc báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

 

Bùi Bình