Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Công Trưởng giao Cục Thuế tỉnh chủ động rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện việc nộp tiền CQKTKS; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính về việc chậm nộp tiền CQKTKS theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Tổng hợp, cung cấp thông tin việc thu, nộp tiền CQKTKS cho Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) để theo dõi, phối hợp đôn đốc, xử lý các doanh nghiệp nợ tiền CQKTKS theo quy định.

Sở TN&MT tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh. 

Đẩy mạnh công tác phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý các doanh nghiệp chậm nộp, không nộp đầy đủ tiền CQKTKS theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản chấp hành nghiêm túc việc thực hiện nộp tiền CQKTKS theo đúng quyết định phê duyệt tiền CQKTKS đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh giảm số lần phải nộp và tăng số tiền phải nộp từng lần thì phải có văn bản đề nghị gửi UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.

Thái Hải