Các hộ dân trên thuộc thôn Núi Ngang và thôn Đá Chát, xã Ba Liên. Lượng nước cấp cho 157 hộ dân có công suất 100m3/ngày đêm.

​Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Ba Tơ tổ chức việc xin cấp phép hoạt động lấy nước trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định tại Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 và số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 của​ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trước khi tiến hành thi công xây dựng hạng mục đấu nối lấy nước từ hồ chứa nước Núi Ngang.

Ngọc Phó