Kế hoạch kiểm tra công tác BVR&PCCCR được ban hành căn cứ vào tình hình và yêu cầu của công tác BVR&PCCCR tại địa phương. Đợt kiểm tra lần này nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức chủ động của các cấp chính quyền, các ngành, đơn vị và chủ rừng trong công tác BVR&PCCCR mùa khô năm 2019- 2020. 

Mục tiêu là hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và diện tích thiệt hại do cháy, phá rừng gây ra tại địa phương.

Công tác kiểm tra sẽ đảm bảo đúng nội dung, khách quan, chính xác. Qua đó, cơ quan chức năng đánh giá được những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân tồn tại, yếu kém trong công tác BVR&PCCCR của các địa phương, đơn vị được kiểm tra để kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục công tác BVR&PCCCR mùa khô 2019-2020.

Đối tượng kiểm tra là UBND các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Yên Dũng, Việt Yên và thành phố Bắc Giang (trực tiếp là Ban Chỉ đạo BVR&PCCCR cấp huyện) và UBND các xã, thị trấn trọng điểm cháy rừng (trực tiếp là Ban Chỉ huy BVR&PCCCR cấp xã), các hạt kiểm lâm và chủ rừng lớn.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Đánh giá kết quả thực hiện công tác BVR&PCCCR mùa khô 2018 - 2019; việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 3510/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai công tác BVR&PCCCR mùa khô 2019 - 2020. 

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường các xã trọng điểm về cháy rừng, phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Thời gian kiểm tra từ ngày 05/11 - 13/12/2019.

Ngoài thời gian kiểm tra các nội dung trên, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra đột xuất về công tác BVR&PCCCR đối với các địa phương, đơn vị, chủ rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao vào thời gian cao điểm mùa khô khi nắng nóng, khô hạn kéo dài.

HL