UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, TP về việc tuyển dụng viên chức.

Tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện Công văn 5378 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 2015 trở về trước và Văn bản 1928 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung biên chế sự nghiệp giáo viên mầm non tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, TP, thị xã tổ chức tuyển dụng đặc cách 612 giáo viên mầm non đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 9/7/2013 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, việc tuyển dụng đặc cách vào viên chức thực hiện theo Công văn 5378 của Bộ Nội vụ và phải bảo đảm công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND các huyện, TP, thị xã căn cứ số lượng chỉ tiêu được giao để thực hiện tuyển dụng đặc cách; chịu trách nhiệm về đối tượng đủ tiêu chuẩn, điều kiện; bảo đảm các tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với các trường hợp nêu trên, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế thì tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định.

Chủ tịch tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng tại các đơn vị.

Các địa phương phải hoàn thành việc tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng trước ngày 30/6/2020.

Hải Hà