Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội.

Chỉ thị nêu rõ, căn cứ tình hình thực tiễn, nhằm thực hiện tốt công tác đổi mới GD&ĐT, tăng cường nền nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội, yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2020-2021.

Chủ tịch UBND TP giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện 9 nội dung. Trong đó, nhấn mạnh, đổi mới công tác quản lý; đổi mới chương trình giáo dục, công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học.

Bên cạnh đó, rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới cơ chế tài chính và tăng nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh từ THCS, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong năm học 2020-2021 là các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn TP phải thực hiện đổi mới nội dung, chương trình GD&ĐT theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ, đưa nội dung dạy tin học vào chương trình giáo dục phổ thông.

Các cơ sở GD&ĐT có nhiệm vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; đẩy mạnh học trực tuyến, phát triển kho học liệu số của ngành; đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số; khuyến khích các mô hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các nền tảng số; tập trung mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, theo chuẩn quốc tế đáp ứng tiến trình hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Chủ tịch UBND TP giao các sở, ban, ngành phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo đúng yêu cầu đề ra; quan tâm đúng mức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học; giải quyết các vấn đề về biên chế, chế độ chính sách; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học.

Đặc biệt, Chủ tịch TP nhấn mạnh, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm sai phạm trong các cơ sở giáo dục, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, tư vấn du học trên địa bàn, nhất là các sai phạm về thu, chi, dạy thêm, học thêm và vi phạm đạo đức nhà giáo.

Hải Hà