Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quyết định 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.

Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 (không bao gồm biên chế công an, quân đội và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố) đến hết năm 2026 là 2.234.720 biên chế.

Trong đó, có 336.328 biên chế cán bộ, công chức; 1.680.677 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trong tổng biên chế viên chức được giao có 65.980 biên chế giáo viên bổ sung cho các địa phương cả giai đoạn này.

Ngoài ra còn có 686 biên chế các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; 205.571 cán bộ, công chức cấp xã; 1.358 biên chế công đoàn tạm giao các địa phương.

Khối Quốc hội được giao 1.061 biên chế gồm: 787 cán bộ, công chức; 274 viên chức.

Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương được giao 6.285 biên chế gồm: 3.335 cán bộ, công chức; 2.950 viên chức.

Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội ở địa phương được giao 64.266 biên chế, trong đó biên chế công đoàn là 1.358 biên chế còn cán bộ, công chức có 55.949 biên chế, viên chức có 6.959 biên chế.

Chính quyền địa phương được giao 1.908.882 biên chế gồm: 140.826 cán bộ, công chức; 1.562.485 viên chức.

Khối Chính phủ có 210.830 biên chế gồm: 102,614 cán bộ, công chức; 107,530 viên chức.

TAND Tối cao có 15.237 biên chế; Viện KSND Tối cao có 15.860 biên chế; Kiểm toán Nhà nước có 2.109 biên chế; Văn phòng Chủ tịch nước có 90 biên chế.

Số biên chế dự phòng cho giai đoạn này là 10.100 biên chế gồm: 1.700 công chức và 8.400 viên chức.

Bộ Chính trị giao Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị căn cứ quyết định này tham mưu Bộ Chính trị quyết định giao biên chế giai đoạn 2022-2026 cho các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi, thẩm quyền quản lý.

Ban Tổ chức Trung ương được giao tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, định kỳ hoặc khi cần thiết báo cáo Bộ Chính trị.

Hương Giang