UBND tỉnh Ninh Thuận đồng ý cho trẻ em, học sinh, sinh viên và học viên ở các bậc học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 23/3/2020 cho đến khi có thông báo đi học trở lại theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại Tờ trình số 599 ngày 17/3/2020.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, kiểm tra việc phòng, chống dịch Covid – 19 tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Khoa Lê

Trong trường hợp để phát sinh dịch bệnh Covid-19 lây lan trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, người đứng đầu ngành Giáo dục và địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh. Những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, giao Sở GD&ĐT chủ động báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở GD&ĐT chủ động xây dựng cơ chế và biểu mẫu cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Giáo dục. Tổng hợp kết quả thực hiện từ các địa phương và các cơ sở giáo dục, báo cáo cho UBND tỉnh trước 16 giờ hàng ngày.

CTV Khoa Lê