Theo các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng Trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa gồm 17 thành viên: Lãnh đạo nhà trường, trưởng một số phòng, giám đốc trung tâm, các đoàn thể và giảng viên; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hữu Nghị. 

Bà Lê Thị Lệ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường.

Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng Trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Ảnh: VT

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường, có quyền hạn và nhiệm vụ quan trọng trong những quyết sách, quyết định cho sự phát triển của nhà trường như: Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường; phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục.

Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của cơ sở giáo dục đại học; giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để thực hiện qui trình bổ nhiệm theo qui định; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện qui chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường ...

                                                                                                                                Văn Thanh