Nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý Nhà nước xử lý triệt để các công trình vi phạm trật tự xây dựng, UBND TP kiến nghị Bộ Công thương bổ sung các điều khoản về ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng vào trong hợp đồng mẫu mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Đối với các trường hợp mua bán điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt, UBND TP đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ sung các điều khoản về ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng vào hợp đồng mua bán điện.

Đồng thời, nghiên cứu và có ý kiến về việc ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng để hoạt động về lĩnh vực trên địa bàn TP được thực hiện đúng quy định của Luật Xây dựng.

Tuấn Minh