Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn các huyện rà soát đối tượng, địa bàn và xây dựng các nội dung, danh mục đầu tư thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2021 và 2022. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đến nay, 153 cuốn tài liệu kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ngành liên quan và 10 huyện, thành phố để khai thác sử dụng.

Ban Dân tộc cũng ban hành nhiều văn bản phối hợp và trực tiếp ban hành trên 180 các báo cáo, quyết định, kế hoạch văn bản hướng dẫn chỉ đạo thuộc lĩnh vực ngành quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo qui định; thực hiện góp ý xây dựng trên 140 văn bản về xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan liên quan thực hiện.

Đáng chú ý, trong năm 2021, không có đơn thư và công dân nào đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo liên quan đến vùng đồng bào dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc.

Trong khi đó, cơ quan này đã hoàn thành thanh tra kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) tại huyện Bảo Lạc và đã hoàn thành thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 52 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện thanh tra tại huyện Hòa An theo kế hoạch, đến nay đã hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra, xây dựng dự thảo kết luận thanh tra Dự án hỗ trợ Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 năm 2019 - 2020.

Việc gắn chuyên môn nghiệp vụ công tác dân tộc với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng được thực hiện tốt thông qua hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; theo dõi tình tình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác pháp chế, các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng năm 2021. Đi liền với đó là việc chủ động nắm theo dõi, tình hình đời sống sản xuất trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc; tiếp nhận thông tin, xử lý các ý kiến, tổng hợp tình hình dư luận xã hội trong vùng đồng bào dân tộc.

Nhiều kết quả thực chất cũng được thể hiện thông qua các số liệu: Thực hiện giải ngân được 15,213 tỷ đồng, đạt 72,9% Chương trình 135 (đến thời điểm 15/11/2021); cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình và thực hiện giải ngân 5.857 triệu đồng tại dự án định canh, định cư xóm Tả Cán, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng; đôn đốc hoàn chỉnh 2 công trình tại huyện Bảo Lạc; hàng trăm nghìn tờ báo, tạp chí đến các đối tượng được thụ hưởng (ước đạt 100% kế hoạch). Các chế độ, chính sách với người uy tín cũng như hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết được thực hiện đầy đủ đúng đối tượng...

Theo đánh giá của Ban Dân tộc, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đồng bộ, thống nhất với quyết tâm cao, thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sát sao, luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ xây dựng cơ quan văn hóa. Cùng với việc tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ, giải quyết các công việc kịp thời không gây phiền hà cho tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác. Song song với coi trọng công tác, đôn đốc kiểm tra, giám sát thường xuyên là những mặt công tác làm được.

Tuy vậy, tồn tại là lực lượng công chức, người lao động Ban Dân tộc còn mỏng, không có đơn vị trực thuộc nên triển khai các phong trào bề nổi để lan tỏa chưa thực sự nổi bật.

Trong năm 2022, nhiệm vụ hàng đầu của Ban Dân tộc sẽ chủ động tham mưu xây dựng các văn bản liên quan trong triển khai Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Thường xuyên bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND các cấp và các quyết định của UBND các cấp về kế hoạch phạt triển kinh tế - xã hội năm 2022 để công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành gắn liền việc xây dựng các kế hoạch chi tiết đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của chương trình, chính sách dân tộc.

Cùng với xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch quan trọng khác, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của Ban Dân tộc năm 2022 cũng được xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

“Quán triệt tuyên truyền cho công chức người lao động tích cực hưởng ứng, xây dựng cơ quan văn hóa và gia đình văn hóa; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức nói và làm, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực hiện tốt pháp lệnh công chức; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan”, báo cáo nội dung, chỉ tiêu phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với công tác chuyên môn, nghiệp vụ Ban Dân tộc nêu.
Kim Ánh