Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các quận, huyện thuộc TP thực hiện tốt một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng: Tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước chung sức, xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua của TP, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua trở thành hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân.

Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, chủ đề Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và chủ đề hành động năm 2021 của TP “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.

Năm 2021 phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu: Tăng trưởng GRDP đạt 13,5% so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 6.600 USD; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 89.490,478 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 35.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 22,3 tỷ USD; sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 159 triệu tấn.

Hoàn thành xây dựng mô hình thí điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia.

Giai đoạn 2020 - 2025, tăng trưởng GRDP đạt bình quân tối thiểu 14,5%/năm.

Đến năm 2025, tỷ trọng GRDP chiếm 6,4% GDP cả nước, 23,7% GDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; GRDP bình quân đầu người đạt 11.800 USD/người; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 145.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 65.000 tỷ đồng.

Sản lượng hàng hoá thông qua các cảng trên địa bàn đạt 300 triệu tấn; khách du lịch đạt 20 triệu lượt; 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; 100% tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn.

Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tập trung phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách tại địa phương, đơn vị; trọng tâm vào các lĩnh vực: Thu nộp ngân sách Nhà nước; quản lý, chỉnh trang đô thị; giải phóng mặt bằng; kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội TP trong tình hình mới.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hướng phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cấp bách để phát động các phong trào thi đua phong phú, hấp dẫn, dễ thực hiện; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Thực hiện tốt, đồng bộ cả 4 khâu trong công tác thi đua, khen thưởng: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và cả giai đoạn. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác khen thưởng phải bảo đảm chính xác, công khai, công bằng và kịp thời. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, đối tượng nữ.

Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản...

Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và của các tổ chức chính trị xã hội, tạo phong trào hành động cách mạng tự giác của toàn dân, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng.

Thông qua phong trào thi đua yêu nước để tiếp tục phát hiện các mô hình, các gương người tốt việc tốt, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa thành phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng thiết thực.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, thành tích đột xuất.

Kim Thành