Lễ phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020 - 2021 nhằm động viên, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy phong trào thi đua nghiên cứu khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực sản xuất và đời sống.

Các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xuất sắc áp dụng được vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Qua hội thi lựa chọn các giải pháp kỹ thuật xuất sắc tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17.

Tiến sĩ Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng cho biết nội dung chi tiết Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020 - 2021 và hướng dẫn các quy trình, thủ tục tham gia.

Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành trong thành phố quan tâm, chỉ đạo, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và tập thể tham gia hội thi; các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, hướng dẫn để mọi người trong hệ thống tổ chức của ngành, cơ quan, đơn vị mình tích cực hưởng ứng tham gia đạt kết quả cao nhất.

Kim Thành