TP Hà Nội vừa báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tính giản biên chế.

Ngoài việc sắp xếp giảm Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP, UBND TP đã đẩy mạnh tinh gọn bộ máy bên trong các sở, theo đó đã giảm 65 phòng thuộc sở (từ 224 phòng còn 159 phòng, tỷ lệ 29%).

Số lượng trưởng, phó phòng trong quá trình sắp xếp được bảo lưu phụ cấp chức vụ, và được kết hợp luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp.

TP cũng thí điểm việc hợp nhất một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Cụ thể, về khối cơ quan hành chính, TP đã thí điểm tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã trực thuộc UBND cấp huyện.

Về khối đơn vị sự nghiệp, ngoài việc thực hiện hợp nhất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thuộc UBND cấp huyện, UBND TP đã chủ động thực hiện thí điểm 2 mô hình Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể thao và Đài Phát thanh cấp huyện; mô hình Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện trên cơ sở sáp nhập các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, TP đã hoàn thành phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Cụ thể: Quận Hai Bà Trưng giảm 2 phường, huyện Phúc Thọ giảm 2 xã, huyện Phú Xuyên giảm 1 xã.

Sau sắp xếp, tổng đơn vị hành chính cấp xã thuộc 30 quận, huyện, thị xã là 579 đơn vị, giảm 5 đơn vị.

Về sắp xếp các thôn, tổ dân phố, TP đã hoàn thành xong việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Sau sắp xếp, toàn thành phố giảm 2.708 thôn, tổ dân phố, giảm 34% (từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ, dân phố).

Theo báo cáo, tổ chức hành chính cấp TP và cấp huyện cũng tinh gọn hơn.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP (cấp sở), tại thời điểm 31/12/2016 có 24 sở, đến 31/12/2019 có 23 sở (giảm 1 sở là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP).

Văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục, ban thuộc sở giảm 65 phòng. Cấp huyện, trong thời gian trên giảm 3 phòng.

Về đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số đơn vị tại thời điểm 31/12/2016 là 2.657 đến 31/12/2019 là 2.633. Dự kiến, việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2020-2021 giảm 38 đơn vị (1 đơn vị thuộc UBND TP, 25 đợn vị thuộc sở, 12 đơn vị thuộc UBND cấp huyện).

Về tinh giản biên chế, UBND TP cho biết, tổng số người nghỉ tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay là 1.172 người, gồm 1.103 người nghỉ hưu trước tuổi, 69 người nghỉ việc ngay.

Hải Hà