Từ ngày 1/8/2021 đến ngày 31/8/2021, hệ thống Tổng đài 1022 của tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận và lập 6.034 phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân (tăng 2.147 phiếu so với tháng 7/2021), trong đó có 147 phản ánh, kiến nghị và hỏi đáp liên quan đến TTHC.

Trong tháng 8/2021, có 26 phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC bị trễ hạn, quá hạn, phản ánh thái độ, hành vi của công chức, viên chức, các vướng mắc về quy định hành chính và 112  phản ánh, kiến nghị đang theo dõi kết quả xử lý từ cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, trong  tháng 8/2021, có 37 phiếu được đánh giá chưa hài lòng hoặc thông tin phản hồi là chưa hữu ích đối với người hỏi, người phản ánh.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC bị trễ hạn, quá hạn, phản ánh thái độ, hành vi của công chức, viên chức, các vướng mắc về quy định hành chính tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan nội dung phản ánh (nếu có).

Đối với các phản ánh, kiến nghị đang theo dõi kết quả xử lý, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xử lý nhanh các phản ánh còn tồn từ các kỳ trước chuyển sang và phản ánh phát sinh trong tháng 8/2021.

Đối với các phiếu được đánh giá chưa hài lòng hoặc thông tin phản hồi là chưa hữu ích đối với người hỏi, người phản ánh (trừ các phiếu không hài lòng có nguyên nhân từ phía người phản ảnh không phù hợp với quy định chung): Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo giải trình nội dung xử lý theo phân công, trong đó, nêu giải pháp khắc phục hoặc nâng cao chất lượng phục vụ để hướng đến sự hài lòng cao nhất của cá nhân, tổ chức.

Thời hạn báo cáo kết quả đối với các nội dung nêu trên về UBND tỉnh trước ngày 28/9/2021.

Riêng đối với các nội dung phản ánh có liên quan đến cấp căn cước công dân thuộc thẩm quyền theo dõi, quản lý của Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh kịp thời theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an để trả thẻ căn cước công dân theo các phương thức đã quy định, trong thời gian sớm nhất.

Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan giải thích trực tiếp với người dân những khó khăn của ngành ngay từ khâu đầu tiên khi tiếp nhận TTHC này, đồng thời, tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân hiểu, đồng tình.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên.

Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hàng tháng.

Lan Vy