Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo UBDT kết quả rà soát, phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và danh sách các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tại các Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc kết quả rà soát, xác định danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 trên dịa bàn tỉnh và đã được Thủ tướng Chính phê phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021.

Tỉnh Quảng Ngãi không thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi riêng mà chỉ kiện kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Ngãi (tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 20/4/2021); phân công Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh làm Ủy viên Thường trực Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Ban Dân tộc tỉnh làm Cơ quan Thường trực của chương trình.

Căn cứ dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2025 do Ủy ban Dân tộc xây dựng; Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động làm việc với các sở, ngành và UBND các huyện miền núi để cung cấp thông tin, đồng thời hướng dẫn UBND các huyện rà soát số liệu, xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình trên địa bàn huyện để tổng hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2025 (tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021), Ban Dân tộc tỉnh khảo sát một số địa bàn ở các huyện miền núi để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch thực hiện.

Đồng thời trình UBND tỉnh đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021 về nội dung: “Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2015” (tại Văn bản số 693/BDT-CSDT ngày 14/10/2021).

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc dự kiến nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, 2022 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện cấp Báo Quảng Ngãi, Báo Dân tộc và Phát triển cho người có uy tín từ tháng 01/2021; thực hiện cấp 306 radio có người có uy tín; tổ chức cho 42 người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam (từ ngày 23-29/4/2021); tổ chức đón tiếp, gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín của huyện Sơn Hà; tổ chức thăm hỏi, động viên 27 người có uy tín ốm đau, thăm viếng 05 người có uy tín qua đời.

Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động thăm hỏi, gặp mặt người có uy tín trong đồng bào DTTS của huyện Nghĩa Hành để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và động viên người có uy tín tuyên truyền để đồng bào DTTS tại địa phương chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

UBND các huyện Ba Tơ và Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Hà đã tổ chức các hội nghị phổ biến, tuyên truyền; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín; huyện Sơn Hà đã tổ chức đoàn đại biểu người có uy tín đi tham quan học tập trong tỉnh, 04 huyện miền núi còn lại chưa tổ chức. Các địa phương đã chủ động thăm hỏi, động viên người có uy tín, gia đình người có uy tín gặp khó khăn, ốm đau, qua đời theo quy định.

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi sản xuất, phát sóng trên kênh truyền hình tỉnh các nội dung tuyên truyền Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021.

Đồng thời, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi sản xuất, phát sóng trên kênh truyền hình tỉnh các nội dung về tuyên truyền Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

Thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021, tổng kinh phí UBND tỉnh đã phân bổ cho các huyện thực hiện chính sách này là 9.498,06 triệu đồng, các huyện đã thực hiện hoàn thành việc cấp phát các mặt hàng thiết yếu cho đối tượng thụ hưởng trong tháng 02/2021 với số lượng 199.817 khẩu/52.767 hộ, tổng kinh phí thực hiện là 9.492,249 triệu đồng.

Thanh Lương