Tại Công văn số 1128/UBND-KGVX, UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; tiến hành xử lý theo quy định pháp luật đối với các đơn vị có hành vi trốn đóng, chiếm dụng, nợ đọng bảo hiểm y tế.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan để theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết các vấn đề về đình công, lãn công, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động liên quan đến việc doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động bỏ trốn; không để phát sinh các hoạt động phức tạp về an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, nơi tập trung đông người lao động nhất là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, TP trong tỉnh, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật và các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh Bình Phước đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

UBND tỉnh Bình Phước cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.

Ngân Nga