Trong 10 năm triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới, thành phố đã nâng cấp và cải tạo được 5.711km đường giao thông; 269 trạm bơm điện, kiên cố hóa 231,9km kênh, nạo vét trên 4.600km kênh mương; 393,65km đường dây trung thế, hạ thế; 1.137 trạm biến áp; 559 công trình trường học các cấp; 629 công trình văn hoá; 50 chợ nông thôn; 48 công trình y tế, 37 hệ thống cấp nước đạt quy chuẩn nước đô thị.

Thu nhập đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 55 triệu đồng/người/năm, thu nhập bình quân khu vực nông thôn cả nước năm 2018 đạt 35,8 triệu đồng/người/năm; tốc độ tăng thu nhập bình quân hàng năm là 15,1%/năm.

Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ bản đồng bộ, hiện đại làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, nâng cao điều kiện sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thành phố đã vận động các nguồn lực ngoài ngân sách để xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân tham gia đóng góp đạt 6.588 tỷ đồng, chiếm 14%; huy động tốt nguồn vốn tín dụng đạt 10.613 tỷ đồng, chiếm 23%, giai đoạn 2016 -2019: huy động nguồn vốn doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 3.153 tỷ đồng, bằng 6,3 lần giai đoạn 2010 - 2015.

Đến hết năm 2019, thành phố có 139/139 (đạt 100%) xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, bình quân toàn quốc là 50,26%; Đồng bằng sông Hồng là 83,69%; hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 trước 1 năm, chỉ tiêu hoàn thành 100% số xã trong năm 2020.

Để thực hiện Chương trình, xây dựng nông thôn mới, thành phố đã ưu tiên đầu tư nguồn lực lớn từ ngân sách 25.727 tỷ đồng, chiếm 55% tổng nguồn vốn huy động.

Mức đầu tư từ ngân sách tăng theo các năm, giai đoạn 2016 - 2019 tăng 2 lần so với giai đoạn 2010 - 2015.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương tại hội nghị 

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết: Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị; xây dựng nông thôn mới là để thúc đẩy, nâng cao chất lượng toàn diện, gắn với giảm nghèo bền vững, môi trường sống an toàn, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên, giữ vững bản sắc văn hoá dân tộc theo tinh thần Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị, về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố phấn đấu hết năm 2020, 100% số huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới; đến năm 2025, có 4 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu; có 30 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 20 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 100 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 2 - 2,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo, theo chuẩn đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 dưới 0,2 %; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt 100%.

Đến năm 2030, có 100% huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu; 100% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; từ 20 - 30% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 250 - 300 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn gấp 2 lần so với năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 dưới 0,1%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; duy trì tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt 100%; 50% số huyện chuyển thành quận.

Kim Thành