BHXH Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025.

Xây dựng hình ảnh cán bộ BHXH tận tình, thân thiện

Phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của CCVC, NLĐ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Tiếp tục xây dựng hình ảnh CCVC, NLĐ ngành BHXH gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực.

Cùng với đó, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong toàn Ngành, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng ngành BHXH trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Để đạt được mục đích, BHXH Việt Nam yêu cầu, thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh và các Khối, Cụm Thi đua trong toàn Ngành.

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong Ngành với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể, phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng đơn vị; đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

Cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp

Kế hoạch của ngành BHXH đã đưa ra cụ thể nội dung phong trào thi đua. Cụ thể, với tập thể phải “thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”. Theo đó, phải thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của CCVC, NLĐ trong toàn ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hoá thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị…

Với CCVC, NLĐ thì “thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, xây dựng hình ảnh lịch sự, văn minh, sẵn sàng phục vụ. 

Đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; tác phong chuyên nghiệp; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động.

BHXH Việt Nam nêu rõ, các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh căn cứ đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của toàn cơ quan, đơn vị và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. 

Đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể và chính quyền trong việc phối hợp, chỉ đạo để tuyên truyền, động viên CCVC, NLĐ quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, tránh hình thức, lãng phí.

Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH các cấp lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua là nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân; khen thưởng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025. Năm 2019 ban hành kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Năm 2022, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025. Năm 2025, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam tổng kết phong trào thi đua nhân dịp Ngày Quốc khánh 02/9/2025.

 Trần Kiên