Theo đó, điều động và bổ nhiệm ông Ngô Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức vụ Giám đốc BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, từ ngày ký quyết định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc nhấn mạnh: Phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng trên cương vị mới, với trọng trách mới, đồng chí Ngô Mạnh Cường sẽ phát huy tốt vai trò, tham mưu cho UBND tỉnh định hướng, chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh trong thời gian tới, đồng thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được tỉnh giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Mạnh Cường cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và giao nhiệm vụ của các lãnh đạo tỉnh; đồng thời hứa trên cương vị mới sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên đoàn kết, phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thái Hải