Trình bày dự thảo kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Đức Sáng cho biết, kế hoạch đã đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện gồm: Tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả và thực chất trong cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính với tinh thần chính quyền kiến tạo, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục cơ cấu lại kinh tế, trọng tâm là các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, đầu tư, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nhà nước; thực hiện các đột phá chiến lược về cải cách hành chính, đầu tự hạ tầng và đào tạo nhân lực.

Trong đó, đẩy nhanh thực hiện chương trình phát triển, nâng cấp đô thị. Đặc biệt là tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kế hoạch, đề án, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả các biện pháp thích nghi với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Nâng cao chất lượng công tác nội chính; giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả....

Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cũng đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 của tỉnh Hải Dương. “Kết quả này có được nhờ sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của các cấp, ngành và các địa phương với nhiều nội dung, vấn đề đã được chỉ đạo sát sao, cụ thể. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm nghẽn như cải cách hành chính chưa thực sự hiệu quả; giải phóng mặt bằng chậm, bất cập, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của nhiều dự án; trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hiển, bước sang năm 2018, mục tiêu chủ yếu trong năm 2018 là: cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị, đặc biệt là vai trò của chủ tịch UBND các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái yêu cầu trong năm 2018, ngành Thanh tra tiếp tục tổ chức thanh tra định kỳ, đột xuất, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Ảnh: LP

Do vậy, các huyện, thị xã, thành phố cần tự nghiên cứu, xem xét "nút thắt" trong phát triển kinh tế - xã hội là gì để đề ra những giải pháp xử lý triệt để. Hơn hết là phải chủ động nghiên cứu, đề xuất 1 công trình, công việc cụ thể có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt, tỉnh phải công khai, minh bạch mọi vấn đề nhằm thu hút các nhà đầu tư. Tập trung triển khai một số công trình, dự án như: đường trục Bắc Nam, trung tâm văn hóa xứ Đông, khu đô thị mới ven sông TP Hải Dương, đại lộ Võ Nguyên Giáp. Quan tâm các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhất là trong nông nghiệp...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và lĩnh vực công tác được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị, bám sát 9 nhóm nhiệm vụ, 242 đầu mục công việc cụ thể trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ nhanh chóng hoàn thiện Kế hoạch hành động để UBND tỉnh ban hành trước ngày 15/1.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá những thành công và hạn chế, yếu kém của năm 2017, các sở, ngành, địa phương cần rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất,kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút, khơi thông vốn đầu tư phát triển. Tập trung nguồn lực giảm nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước. Nắm chắc diễn biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, tổ chức thanh tra định kỳ, đột xuất, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Lê Phương