Kho dữ liệu dùng chung xây dựng dựa trên các nền tảng là cơ sở dữ liệu người dân, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu bản đồ số và cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung trên cơ sở tích hợp dữ liệu, chia sẻ, dùng chung các cơ sở dữ liệu tại các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Việc tích hợp, kết nối, chia sẻ, sử dụng, khai thác kho dữ liệu dùng chung đều được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của TP với cơ chế định danh, xác thực, phân quyền người sử dụng.

Việc truy cập, khai thác kho dữ liệu dùng chung của TP sẽ được thực hiện qua các dịch vụ truy cập trực tuyến, di động, các giao diện lập trình ứng dụng, các phương thức, giải pháp kỹ thuật khai thác dữ liệu khác.

Một phần của Kho dữ liệu dùng chung của TP sẽ được chia sẻ cho người dân, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp thông qua các dịch vụ dữ liệu mở để khai thác sử dụng tạo giá trị gia tăng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho TP.

Các đơn vị thực hiện truy cập kho dữ liệu dùng chung thông qua cổng thông tin dữ liệu của TP tại địa chỉ https://data.hochiminhcity.gov.vn theo tài khoản được cấp phát và phân quyền truy cập dữ liệu.

Cơ quan Nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu dùng chung về kho dữ liệu dùng chung; không thu thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu nếu đã được chia sẻ từ kho dữ liệu dùng chung, trừ trường hợp dữ liệu sẵn có không đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành đặc thù hoặc pháp luật có quy định khác.

Thiên Lý