Tại hội nghị, các sở đã đánh giá công tác quản lý nhà nước về ATTP giai đoạn phát triển từ năm 2017 đến tháng 6/2019 đạt được nhiều thành quả.

Nhiều biện pháp đã được triển khai hiệu quả, như: Hình thành, phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu thực phẩm tập trung, giết mổ tập trung và hệ thống phân phối thực phẩm an toàn; thường xuyên rà soát, kiểm tra đánh giá chứng nhận các cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống.

Xử lý thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường. 

Các đại biểu cũng đánh giá, tại nhiều nơi, nhất là ở cấp xã, phường, công tác quản lý nhà nước về ATTP vẫn còn lỏng lẻo, để xảy ra những vụ việc vi phạm về ATTP.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP, 3 đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp, trong đó tập trung vào các nội dung: Tham mưu, xây dựng và đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản liên quan đến lĩnh vực ATTP.

Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương ký kết quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về ATTP.

Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho các đối tượng sản xuất, chế biến, kinh doanh các quy định của pháp luật về ATTP; giám sát ATTP quá trình sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản; truy xuất nguồn gốc thực phẩm; kết nối tiêu thụ thực phẩm an toàn theo chuỗi; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP...

Hồng Lê