Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ VIII (2014-2019), với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo, các mặt hoạt động của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã được thực hiện đúng hướng, hoàn thành cơ bản các đề án công tác đã đề ra. 

 

Hội đã tổ chức thành công 13 trại sáng tác kịch bản, nhiều đợt đi thực tế sáng tác cũng như các cuộc Liên hoan sân khấu toàn quốc và khu vực. Bên cạnh đó, cũng đã tiến hành nhiều chương trình có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật, đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ cũng như công tác Lý luận - phê bình sân khấu và tăng cường giao lưu đối ngoại.

 

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã hoan nghênh và ghi nhận những thành tựu mà Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, giới Sân khấu Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

 

 Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, trong lịch sử phát triển hàng nghìn năm của dân tộc, cùng với các loại hình nghệ thuật khác, sân khấu nước ta đã hun đúc nên một truyền thống tốt đẹp - một nền sân khấu yêu nước và nhân văn, gắn bó máu thịt với nhân dân, với dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước.

 

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giới nghệ sĩ sân khấu cả nước.
 
Với chức năng tập hợp, đoàn kết những nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, hỗ trợ, khích lệ nhau sáng tạo ra các tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, trong nhiệm kỳ qua, giới nghệ sĩ sân khấu cả nước đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Đã xuất hiện những tài năng trẻ, những tác phẩm mới thuộc các loại hình sân khấu có nhiều tìm tòi, sáng tạo. Đời sống sân khấu đa dạng hơn, đã xuất hiện những tư duy mới làm phong phú hơn sân khấu truyền thống.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TH

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, ngành sân khấu Việt Nam vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục: Các vấn đề thời sự quan trọng của đời sống chính trị, xã hội, các nhân vật trung tâm của xã hội chưa được phản ánh rõ nét, đúng mức trong các tác phẩm sân khấu. Một bộ phận sân khấu đang chạy theo các đề tài câu khách rẻ tiền, tính giáo dục thấp. Công tác lý luận phê bình về sân khấu chưa theo kịp thực tiễn. Nhiều vấn đề lý luận sân khấu chưa được đầu tư nghiên cứu để định hướng sáng tác…

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng mong rằng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phải là nơi quy tụ được nghệ sĩ cả nước trong sự chan hòa tình đồng nghiệp và niềm vui sự sáng tạo, cống hiến. Ban Chấp hành Hội phải là trung tâm đoàn kết, nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về văn học, nghệ thuật; bám sát thực tiễn cùng nghệ sĩ cả nước có kế hoạch rất cụ thể, từng bước xây dựng và phát triển nền sân khấu Việt Nam vừa đa dạng, vừa thống nhất, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và thời đại; từng bước tự chủ, tăng cường xã hội hóa, hoàn thiện thị trường văn hóa và bước đầu thí điểm công nghiệp văn hóa ở một số loại hình nghệ thuật thuộc lĩnh vực sân khấu.

 

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cần có kế hoạch mở rộng giao lưu quốc tế để học hỏi, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, thu nạp những điều hay, điều tốt, làm phong phú hơn cho nền sân khấu nước nhà; đồng thời đẩy mạnh quảng bá, tạo sự lan tỏa hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, về nghệ thuật sân khấu Việt Nam ra thế giới và du khách, góp phần thiết thực cho kinh tế du lịch.

Bên cạnh đó, Hội cần chú ý đào tạo lực lượng nghệ sĩ trẻ, quan tâm việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng sân khấu trẻ từ tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật và diễn viên của các loại hình sân khấu. Mặt khác, Hội dành sự quan tâm và lòng biết ơn đối với các nghệ sĩ lão thành, những nghệ sĩ đã có đóng góp to lớn cho đất nước và xã hội, bằng những chăm sóc cụ thể về tinh thần và vật chất. 

 

Đồng thời phát huy vai trò tư vấn phản biện xã hội của một số tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền và cơ quan quản lý các cấp trong lĩnh vực sân khấu. Tích cực tham gia cùng các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để đề xuất, nghiên cứu, từng bước cải thiện điều kiện hành nghề, tạo hành lang pháp lý cho người nghệ sĩ tự do sáng tạo, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

“Tôi hy vọng và tin tưởng, các hội viên, dưới mái nhà chung của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tài hoa, trí tuệ, tâm hồn của người nghệ sĩ; phấn đấu vì một nền nghệ thuật sân khấu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiều tác phẩm đỉnh cao, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó” - Trưởng ban Tuyên giáo nhấn mạnh. 

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ IX đã ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 21 thành viên. Trong đó, NSND Thúy Mùi đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. NSND Vương Duy Biên và NSND Giang Mạnh Hà giữ chức Phó Chủ tịch Hội.
Thái Hải