Năm 2018, Hội Luật gia huyện Can Lộc đã có nhiều hoạt động tích cực và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực như: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác phản biện xã hội, giám sát thi hành pháp luật…

Nét nổi bật trong các hoạt động của Hội đó là có nhiều đổi mới và sáng tạo về cả nội dung và phương pháp thực hiện, lấy hiệu quả thiết thực làm mục tiêu trong các hoạt động cụ thể. Nhờ đó, đã nâng cao được vai trò trách nhiệm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ Hội trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Tứ - Chủ tịch Hội luật gia huyện Can Lộc khẳng định: “Hội đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mở rộng cơ chế tham gia hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua của huyện và tỉnh”.

Đông đảo hội viên Hội Luật gia huyện Can Lộc tham dự Hội nghị. Ảnh: PV 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Ban Chấp hành Hội xác định là nhiệm vụ có tính cơ bản, thường xuyên và cũng là nhiệm vụ trọng tâm. 

Năm 2018, có 4 hội viên được bầu là thành viên của Hội đồng Tuyên truyền giáo dục pháp luật của huyện Can Lộc. 

Hàng năm, Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND huyện đề ra các chương trình, kế hoạch; tổ chức nhiều cuộc tập huấn về các văn bản pháp luật cho cán bộ và nhân dân trong toàn huyện.

Bên cạnh đó, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cũng được Hội Luật gia huyện Can Lộc đặc biệt chú trọng trong các hoạt động. Gắn liền với công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, các chi hội trực thuộc như: Chi hội Công an huyện, Chi hội Tòa án nhân dân, Chi hội Viện KSND… đã làm tốt việc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hàng trăm đối tượng.

Hội Luật gia huyện Can Lộc là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp được thành lập vào tháng 4/2008. Đến nay, Hội đã có 5 chi hội trực thuộc và 47 hội viên, với nòng cốt là các cán bộ đã và đang công tác ở các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện Can Lộc.

PV