ASOCIO Smart City do hội đồng đánh giá của Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương (ASOCIO) tổ chức đầu tiên từ năm 2019 nhằm ghi nhận và tôn vinh những TP thuộc các nền kinh tế thành viên đã có những kết quả nhất định trong việc xây dựng triển khai chương trình TP thông minh. 

Năm 2019, Giải thưởng ASOCIO Smart City được trao cho 6 hạng mục bao gồm: TP du lịch, TP văn hóa, TP nông nghiệp, TP cổ, TP di sản và TP thông minh tổng thể. Tiêu chí của giải thưởng tập trung vào 5 tiêu chí cơ bản: Chỉ số hạnh phúc, hạ tầng thông minh, dịch vụ công trực tuyến, tăng trưởng kinh tế, giáo dục và nghiên cứu phát triển. 

TP Đà Nẵng cùng với 8 TP từ 24 nền kinh tế thành viên của Tổ chức ASOCIO được trao chứng nhận Giải thưởng ASOCIO Smart City.

Giải thưởng được trao cho TP Đà Nẵng

Giải thưởng là thành tích ghi nhận những cố gắng liên tục và có định hướng rõ ràng của TP Đà Nẵng trong việc xây dựng TP thông minh, bắt đầu từ những kiến trúc chung năm 2014 cho tới những dự án thí điểm, đề án và những giải pháp được bắt đầu triển khai liên tục trong các năm 2018, 2019 trở lại đây.

Đây cũng sẽ là cơ hội cho Đà Nẵng tiếp cận với các đối tác TP thông minh trong khu vực để làm giàu thêm kinh nghiệm và những ý tưởng, giải pháp xây dựng TP thông minh phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của địa phương.

          Ngọc Phó