Đây là nội dung đáng chú ý của kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, vừa được UBND TP Hồ Chí Minh ban hành.

UBND TP yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chủ tịch UBND quận, huyện đẩy mạnh thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện; tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Xử lý nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiều, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật.

Thiên Lý