Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện lấy ý kiến các Bộ: Nội vụ, Tư Pháp, Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, UBND TP Hồ Chí Minh vừa giao Trưởng BQL ATTP tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến ngày 31/3/2020.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND TP thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng trước ngày 27/12/2019.

Trước đó, ngày 26/11, UBND TP Hồ Chí Minh có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, xin gia hạn thời gian thí điểm hoạt động BQL ATTP.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, qua 3 năm thực hiện thí điểm, việc thành lập BQL ATTP đã giải quyết hạn chế về cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và đầu mối chịu trách nhiệm trước UBND TP về công tác quản lý ATTP.

Việc kết hợp lực lượng quản lý từ 3 sở (Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về BQL ATTP không làm tăng biên chế, nhưng đã tăng hiệu quả trong phân công, xử lý công việc.

BQL ATTP là đầu mối thống nhất, tổng hợp tham mưu UBND TP xử lý kịp thời cũng như chịu trách nhiệm đảm bảo ATTP trên địa bàn.

Hữu Lý