UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo các sở ngành thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

TP yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện “Năm không”. Đó là, không cửa quyền hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Mục tiêu của cuộc vận động “Năm không” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực thi công vụ.

Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TP Hà Nội trung thành với tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức công vụ, lối sống lành mạnh.

Thông qua cuộc vận động, TP Hà Nội sẽ thực hiện kỷ luật trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Mỗi cán bộ, công chức của TP Hà Nội phải có bản cam kết duy trì thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp với công việc được giao, không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực.

Lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm soát, phát hiện những biểu hiện nhằm loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm” trong việc xây dựng các văn bản pháp luật; phải đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên. Kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành về chế độ công vụ.

TP Hà Nội sẽ bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách để công đoàn cùng cấp làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả cuộc vận động theo quy định…

H.Giang